fbpx


Niniejszym przyjmuję do wiadomości, iż:

Administratorami danych osobowych jest GES IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16,
02-013 NIP 7010744711. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email - hello@ges-it.com.pl, telefonicznie pod numerem +48 883 582 331 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz udostępniane Kleintom firmy GES IT sp. z o.o.:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na rzecz Klienta GES IT sp. z o.o. w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane oraz udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody lub zostały pozyskane przez GES IT jako informacje udostępnione przez Panią / Pana dobrowolnie w serwisach internetowych (np. linked-in, pracuj.pl. goldenline, monsterpolska, itp.), co uzasadnione jest szczególnymi potrzebami Administratora, jako podmiotu świadczącego profesjonalne usługi rekrutacyjne (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług IT.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 4 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
GES IT sp. z o.o. zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich stosując metody logowania się i haseł dostępu. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do udziału w procesie rekrutacyjnym. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/ Pana danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnienie Klientowi firmy GES IT sp. z o.o. moich danych osobowych, oraz innych danych zawartych w mojej aplikacji i w CV na potrzeby procesu rekrutacyjnego prowadzonego obecnie przez firmę GES IT sp. z o.o. na rzecz Klienta firmy GES IT sp. z o.o.. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają żadnych praw osób trzecich i zostały przekazane firmie GES IT sp. z o.o. dobrowolnie. Oświadczam także, że zostałam/em poinformowany, iż przysługuje mi prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawienia lub usunięcia w dowolnym momencie.

*Zgoda na udział w obecnym procesie rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnienie Klientom firmy GES IT sp. z o.o. moich danych osobowych, oraz innych danych zawartych w mojej aplikacji i w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę GES IT sp. z o.o. na rzecz Klientów firmy GES IT sp. z o.o..

Zgoda na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych

Location

Lindleya Str. 16 
Poland, Warsaw, 02-013

Working hours

08:00 AM – 18.00 PM
Monday – Friday

Contact us

Phone: +48 883 582 331
Email: hello@ges-it.com.pl